Προϋποθέσεις για τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος Δημοτικών Σχολείων


1. Η φοίτηση των μαθητών που εγγράφονται στο Ολοήμερο Πρόγραμμα είναι
υποχρεωτική.
2. Στη συγκρότηση των τμημάτων του Ολοήμερου Προγράμματος λαμβάνεται
υπόψη η δηλωθείσα ώρα αποχώρησης των μαθητών, που αναγράφεται στη
σχετική υπεύθυνη δήλωση των γονέων/κηδεμόνων κατά την εγγραφή του.
3. Η δηλωθείσα ώρα ενδιάμεσης αποχώρησης παραμένει η ίδια, μέχρι τη λήξη του
διδακτικού έτους.
4. Ενδιάμεση αποχώρηση των μαθητών μπορεί να γίνεται μετά το τέλος της 2ης
ώρας του Ολοήμερου Προγράμματος (15.00), εφόσον έχει κατατεθεί σχετική
υπεύθυνη δήλωση των γονέων/κηδεμόνων.
5. Το ωράριο λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος ισχύει και παραμένει το
ίδιο μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.
6. Η αποχώρηση των μαθητών γίνεται με ευθύνη του εκάστοτε υπεύθυνου
λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος, ο οποίος αποχωρεί μετά τη λήξη του
(16.00), ασχέτως αν ασκεί διδακτικά καθήκοντα στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα.
7. Στα σχολεία με λειτουργικότητα από 6/θέσια και άνω, ο ελάχιστος αριθμός για τη
λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος (1η, 2η ή 3η ώρα) είναι 14 φοιτώντες
μαθητές.
 Στο Ολοήμερο Πρόγραμμα δύνανται να εγγράφονται:
α) οι μαθητές των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς, προσκομίζοντας
σχετική βεβαίωση του φορέα εργασίας τους ή κάρτα ανεργίας.
β) οι μαθητές, των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές
ομάδες (μαθητές πολύτεκνων/μονογονεϊκών οικογενειών, μαθητές με γονείς με
χρόνιες παθήσεις/ενταγμένους σε πρόγραμμα απεξάρτησης/φυλακισμένους).

      Δύναται να συγκροτείται τμήμα Πρόωρης Υποδοχής μαθητών (7:00-8:00) σε σχολεία όπου διαπιστώνεται σχετική ανάγκη. Στο τμήμα αυτό δικαίωμα συμμετοχής έχουν μαθητές οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι και φοιτούν στο ολοήμερο πρόγραμμα και των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς. Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του τμήματος Πρόωρης Υποδοχής μαθητών είναι οι 7 μαθητές.