Πράξεις του Σχολείου, που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς πόρους

Σας ενημερώνουμε ότι στο Σχολείο μας εφαρμόζονται οι παρακάτω Πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους:

  1. «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες – Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3»